XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX062 v2.4.0 - Dashboard v2.4.0 Vancouver-BC  /  Service uptime: 14 days 05:21:31
va7tnk@baddogmedia.ca