XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX062 v2.4.0 - Dashboard v2.4.0 Vancouver-BC  /  Service uptime: 50 days 00:18:22
va7tnk@baddogmedia.ca